Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı ile çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar Şube Müdürleri Derneği Tüzüğünün 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 17 nci maddenin yirmi birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a ) Komisyon Başkanı:Oluşturulan çalışma gruplarının bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesini,

b) Yönetim Kurulu : Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulunu,

c )Şube Müdürü : Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü olarak görev yapan tüm çalışanları,

ç )ŞUMDER :Şube Müdürleri Derneğini,

d )Üye  :Şube Müdürleri Derneği Genel Kurul üyesini,

ifade eder.

Yönetim kurulu görev dağılımı

Madde 5 – (1) Yönetim kurulunun görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetimkurulubaşkanı:

1)     Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı toplantılara başkanlık eder.

2)     Derneği adli ve idari her düzeydeki mercide temsil eder.

3)     Derneğin her türlü yazışmalarını ve işlemlerini imzalar.

4)     Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasınısağlar.

5)     Derneğin faaliyet ve çalışmalarını düzenler, yönlendirir ve denetler.

6)     Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer görevleri yapar.

 b)Başkan yardımcısı:

1) Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli koordinasyon ve çalışmalarda bulunur.

2) Çalışma Komisyonlarının çalışmalarını izler ve koordinasyonunu sağlar.

3) İlgili komisyonlarca dernek web sitesinde yayınlanması uygun görülen konuların içeriklerini inceler ve Bilişim komisyonunca yayımlanmasını sağlar.

4) Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara devam etme durumunu inceler ve çalışmaların aksamaması açısından ilgili tedbirleri alır.

5) Dernek ofisinde çalışan personelin koordinasyonu ve denetlenmesini sağlar.

c) Genel sekreter:

1)     Yönetim Kurulu kararları ile Derneğe ilişkin her türlü yazışmaları yürütür.

2)     Karar defterini tutar.

3)    Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini başkan ile beraber hazırlar ve üyelere gönderir, Yönetim Kurulu toplantılarınailişkin her türlü hazırlığın yapılmasını sağlar.

4)     Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilerini tutar ve günceller.

5)     Dernek üyeliği başvurusu, bildirim ve ayrılma işlemlerini yürütür.

6)   Dernek elektronik posta hesabını kontrol ederek cevap verilmesi gerekenleri cevaplandırır.

7)     Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapar.

ç) Sayman:

1)  Dernek gelirleri ve alacaklarını tahsil eder, bu tahsilattan yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade eder.

2) Gelirler ile alacakların zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

3) Derneğin mali nitelikli faaliyetleri nedeniyle tutulması zorunlu dosyaları ve defterleri tabi olduğu mevzuata uygun olarak tutar.  Kurum ve kuruluş nezdinde takip edilmesi gereken mali nitelikli her türlü işlemleri takip eder, verilmesi gereken bildirim veya beyannameleri verir.

4) Dernek adına düzenli olarak yapılması gereken ödemeleri yapar ve bunlara ilişkin gider belgelerini muhafaza eder.

5) YönetimKurulu kararı alınması beklenilemeyecek zorunlu ve acil durumlarda harcamaları yaparak gider belgeleri ile birlikte harcama onay belgesini ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmak üzere yönetim kuruluna sunar.

6)  Demirbaş defterini ve taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutar, muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

7)  Bilânço, gelir tablosu ve yıllık hedeflere göre bütçe tasarısını hazırlar.

8)  Dernek hesaplarını görev bitiminde yeni saymana düzenli ve eksiksiz devreder.

9)  Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapar.

Çalışma komisyonlarının oluşturulması

MADDE 6- (1)Yönetim Kurulu tarafından; ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzeredevamlı veya geçici komisyonlar oluşturulabilir.Oluşturulacak komisyonlara Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulunca devamlı olmasına karar verilen komisyonlar;

  1. Bilişim Komisyonu,
  2. Mevzuat ve Yayın Komisyonu,
  3. Proje ve Yenilik Komisyonu,
  4. Teşkilatlanma ve İşbirliği Komisyonu,
  5. Eğitim ve Organizasyon Komisyonu,
  6. Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu,

 olmak üzere toplam altı komisyon oluşturulmuştur. İhtiyaca göre yeni komisyonlar oluşturmaya veya mevcut komisyonlardan işlevi olmayanları kapatmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Komisyonlar ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi komisyon başkanları sağlar. Komisyonlar biri yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Komisyon üyeleri; bilgi, beceri ve nitelikleri göz önüne alınarak istekli olan üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bilişim komisyonu

MADDE 7- (1) İnternet sitesi, sosyal medya, sms uygulamaları gibi derneğin bilişim işlemleri ile ilgili faaliyet gösteren komisyondur.  Dernek web sitesinin yönetimi bilişim komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Bilişim komisyonu, web sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin sürekli güncel tutulmasına özen gösterir.

(2)  Dernek Web sitesinde;

a) Dernek Tüzüğü,

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler,

c) Derneğin iletişim ve banka bilgileri,

ç) Dernek üyeliğine giriş için gerekli formlar ve açıklamalar,

d) Dernek üyelerine ilişkin bilgiler,

e)Faaliyet raporları,

f) Bütçe ve kesin hesaba ilişkin bilgiler,

g)Gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin sonuçlar,

h) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan ve yönetim kurulunca uygun görünen kararların özetleri,

ı)Komisyonların çalışmalarına ilişkin bilgiler,

i) Yayımlanması uygun görülen makale vb. yayınlar,

j) Yönetim Kurulunca gerek görülecek diğer bilgiler

yer alır.

(3) Dernek web sitesinde Yönetim Kurulu adına yapılacak her türlü açıklama Yönetim Kurulu kararı üzerine yapılır.

(4) Dernek Web sitesinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu Kararıyla gerçek ve tüzel kişilerden bedeli karşılığı danışmanlık ve destek hizmetleri alınabilir. Basın bildiri ve açıklamaları Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Başkan tarafından yapılır.

Mevzuat ve yayın komisyonu

MADDE 8- (1) Mevzuat ve değişiklikler ile uygulamaya ilişkin sorunları takip eder, üyelerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları yaparak Yönetim kuruluna sunar.

(2) Mevzuatta yer alan uyumsuzluklar ve uygulamaya yönelik tespit ettiği sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(3) Dernek tarafından çıkarılacak basılı yayınlar (Kitap, dergi vb.) ve web sitesinde yayımlanacak makale, görüş yazısı vb. hakkında incelemeler ve değerlendirmeler yaparak başkan yardımcısına önerilerini sunar.

(4) Dernek üyelerinin, mevzuata ve uygulamaya yönelik düşüncelerini içeren makaleler ve yazılar yazmalarını teşvik edecek yöntemler geliştirir.

(5)Dernek üyeleri tarafından yazılıp yayınlanması amacıyla gönderilen makaleleri inceler, yayımlanmasının uygun olup olmadığı konusunda Yönetim Kuruluna görüş sunar.

Proje ve yenilik komisyonu

MADDE 9- (1) Şube müdürlerinin sahip olduğu bilgilerinin değerlendirilmesi, tecrübelerinin kamuya yararlı projelere dönüştürülmesi ve dernek vizyonuna ulaşmaya yönelik proje ve yenilikleri hazırlayarakYönetim Kuruluna sunar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan proje desteklerini takip ederek, dernekçe yapılabilecek projelere ilişkin çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna rapor sunar.

(3) Dernek amaçlarına katkı sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar yaparak bununla ilgili proje, danışmanlık hizmetleri satın almak için çalışma yapmak.

Teşkilatlanma ve işbirliği komisyonu

MADDE 10- (1)Derneğin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında teşkilatlanmasını, üye sayısının arttırılmasını, gerekli durumlarda dış paydaşlarla işbirliği yapılmasını sağlar.

(2) Teşkilatlanma amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtım toplantıları organize eder.

Eğitim ve organizasyon komisyonu

MADDE 11- (1)İçeriği ve türü Yönetim Kurulu tarafından belirleneneğitim faaliyetleri ile gezi, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler düzenler.

(2) Eğitim ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesini müteakip, uygun görülen eğitim dokümanlarının Dernek web sitesinde yayımlanmasını ve arşivlenmesini sağlar.

Basın ve halkla ilişkiler komisyonu

MADDE 12- (1) Derneğimiz ve şube müdürleri hakkında yazılı ve görsel medyada yer alan/alacakolan haber, duyuru,ilan vb. faaliyetlerini organize eder.

(2) Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin arşivlenmesini sağlar.

(3) Yönetim Kurulu Kararıyla Derneğin tanıtımına yönelik broşür, el kitabı vb. dokümanları yayınlar.

Yürürlük

Madde 13 – Bu Usul ve Esaslar Yönetim Kurulu karar tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümleri Yönetim Kurulu yürütür.