Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Komisyonlarımız

ŞUBE MÜDÜRLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Bilişim komisyonu

 (1) İnternet sitesi, sosyal medya, sms uygulamaları gibi derneğin bilişim işlemleri ile ilgili faaliyet gösteren komisyondur.  Dernek web sitesinin yönetimi bilişim komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Bilişim komisyonu, web sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin sürekli güncel tutulmasına özen gösterir.

(2)  Dernek Web sitesinde;

  1. a) Dernek Tüzüğü,
  2. b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler,
  3. c) Derneğin iletişim ve banka bilgileri,

ç) Dernek üyeliğine giriş için gerekli formlar ve açıklamalar,

  1. d) Dernek üyelerine ilişkin bilgiler,
  2. e) Faaliyet raporları,
  3. f) Bütçe ve kesin hesaba ilişkin bilgiler,
  4. g) Gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin sonuçlar,
  5. h) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan ve yönetim kurulunca uygun görünen kararların özetleri,

ı) Komisyonların çalışmalarına ilişkin bilgiler,

  1. i) Yayımlanması uygun görülen makale vb. yayınlar,
  2. j) Yönetim Kurulunca gerek görülecek diğer bilgiler

   yer alır.

(3) Dernek web sitesinde Yönetim Kurulu adına yapılacak her türlü açıklama Yönetim Kurulu kararı üzerine yapılır.

(4) Dernek Web sitesinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu Kararıyla gerçek ve tüzel kişilerden bedeli karşılığı danışmanlık ve destek hizmetleri alınabilir. Basın bildiri ve açıklamaları Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Başkan tarafından yapılır.

Mevzuat ve yayın komisyonu

 (1) Mevzuat ve değişiklikler ile uygulamaya ilişkin sorunları takip eder, üyelerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları yaparak Yönetim kuruluna sunar.

(2) Mevzuatta yer alan uyumsuzluklar ve uygulamaya yönelik tespit ettiği sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(3) Dernek tarafından çıkarılacak basılı yayınlar (Kitap, dergi vb.) ve web sitesinde yayımlanacak makale, görüş yazısı vb. hakkında incelemeler ve değerlendirmeler yaparak başkan yardımcısına önerilerini sunar.

(4) Dernek üyelerinin, mevzuata ve uygulamaya yönelik düşüncelerini içeren makaleler ve yazılar yazmalarını teşvik edecek yöntemler geliştirir.

(5) Dernek üyeleri tarafından yazılıp yayınlanması amacıyla gönderilen makaleleri inceler, yayımlanmasının uygun olup olmadığı konusunda Yönetim Kuruluna görüş sunar.

Proje ve yenilik komisyonu

 (1) Şube müdürlerinin sahip olduğu bilgilerinin değerlendirilmesi, tecrübelerinin kamuya yararlı projelere dönüştürülmesi ve dernek vizyonuna ulaşmaya yönelik proje ve yenilikleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan proje desteklerini takip ederek, dernekçe yapılabilecek projelere ilişkin çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna rapor sunar.

 

(3) Dernek amaçlarına katkı sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar yaparak bununla ilgili proje, danışmanlık hizmetleri satın almak için çalışma yapmak.   

Teşkilatlanma ve işbirliği komisyonu

 (1) Derneğin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında teşkilatlanmasını, üye sayısının arttırılmasını, gerekli durumlarda dış paydaşlarla işbirliği yapılmasını sağlar.

(2) Teşkilatlanma amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtım toplantıları organize eder.

Eğitim ve organizasyon komisyonu

(1) İçeriği ve türü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eğitim faaliyetleri ile gezi, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler düzenler.

(2) Eğitim ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesini müteakip, uygun görülen eğitim dokümanlarının Dernek web sitesinde yayımlanmasını ve arşivlenmesini sağlar.

Basın ve halkla ilişkiler komisyonu

(1) Derneğimiz ve şube müdürleri hakkında yazılı ve görsel medyada yer alan/alacak olan haber, duyuru, ilan vb. faaliyetlerini organize eder.

 

(2) Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin arşivlenmesini sağlar.

(3) Yönetim Kurulu Kararıyla Derneğin tanıtımına yönelik broşür, el kitabı vb. dokümanları yayınlar.