Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Dernek Tüzüğümüz

ŞUBE MÜDÜRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Madde 1: Derneğin Adı, Kısa Adı, Logosu ve Merkezi

 Derneğin adı “Şube Müdürleri Derneği” dir.

1- Derneğin adı “Şube Müdürleri Derneği” dir.
2- Derneğin kısa adı ŞUMDER dir.
3- Derneğin logosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
4- Derneğin Merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

 

Madde 2: Derneğin Amacı 

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında “Şube Müdürü” unvanında çalışanların birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu sağlamak ve geliştirmek;
2- Üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve gerekli durumlarda adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak;
3- Üyelerinin mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak;
4- Mesleğin ortak gereksinimlerini gidermek;
5- Üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak;
6- Çalışma alanlarıyla alakalı bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak;
7- Üyelerinin görevleri, eğitimi, mesleki gelişimi ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye yazılı ve sözlü görüş bildirmek;
8- Üyelerin sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak;
9- Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak;
10- Üyelerinin mesleki ve yönetim becerilerinin artırılması yönünde kurs, seminer, konferans, eğitim ve panel gibi çalışmalar düzenlemek,
11- Dernek adına iktisadi işletme, sandık, lokal vb. kurmak ve işletmek,
12- Avrupa Birliği vb. projeler yapmak.

Madde 3: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

1- Üyelerinin yasalardan doğan haklarının korunması, yasalarla alınan veya verilmeyen hakların alınması ve verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, üyelerinin haklarını korumak için üyesi veya üyeleri adına veya Dernek adına her türlü yargı mercilerinde her davayı açmak ve bu davaların takibi ve sonuçlandırılması ile mahkeme kararlarının uygulamasını takip etmek,
2- Yazılı veya görsel medya veya basın kuruluşları yoluyla/nezdinde görüşlerini ve düşüncelerini açıklamak ve yetkili makamlara başvuruda ve önerilerde bulunmak, üyelerinin sorunlarıyla ilgili araştırma-değerlendirme ve tespit raporları hazırlamak ve bu raporları yazılı veya görsel medya veya basın kuruluşları yoluyla kamuoyu veya ilgili makamlar ile paylaşmak, gerektiğinde yazılı ve görsel medya veya basın yoluyla haber olarak veya ilân olarak üyelerinin hakları veya sorunları ile ilgili bilgilendirme yapmak, kamuoyu ve ilgili makamların doğru bilgilendirilmesini sağlamak,
3- Üyelerinin meslekleri ve işleri ile ilgili olarak karşılaştıkları “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)” durumunda üyelerinin haklarını korumak için üyesi veya üyeleri adına veya Dernek adına her türlü yargı mercilerinde her davayı açmak ve bu davaların takibi ve sonuçlandırılması ile mahkeme kararlarının uygulamasını takip etmek,
4- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için kurs, seminer, konferans ve panel, eğitim gibi etkinlikler düzenlemek,
5- Üyelerinin kurumundaki önemini ve etkinliğini artırmak için ilgili mercilerde üyelerini temsilen görüşmelerde bulunmak,
6- Kamuoyunda, faaliyet alanlarına yönelik bilinç oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bununla alakalı ihtiyaç duyulduğunda ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunmak,
7- Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl, yarışma, toplantı, vb. etkinlikler düzenlemek, üyelerin sportif faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkanlar oluşturmak ve müsabakalar tertip etmek,
8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları takip ve temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için web sitesi kurmak ve sosyal medya imkanlarından yararlanmak,
11- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için birlikler ve plâtformlar oluşturmak,

Madde 4: Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 5: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,  Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve kamu kurum ve Kuruluşlarında “Şube Müdürü” unvanıyla çalışan her kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Üyelik sıfatının başlangıcı, Yönetim Kurulu karar tarihidir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

Madde 6: Üyelikten Ayrılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir.
Üyelikten ayrılma, isteğin gerçeğe uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından saptanması ile bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrılanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler. Yeni üyelik için derneğe borcunun olmaması gerekir.

Üyelik için dernek tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği aranılan “Şube Müdürü” unvanını sonradan kaybedenlerin dernek asil üyeliği, üyenin talebi halinde, talep tarihi itibariyle sona erer. Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

Madde 7: Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Üyelerden;

a- Derneğin tüzüğüne, amaç ve çalışmalarına aykırı hareket edenler,
b- Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar;
c- Şube Müdürü mesleğine yakışmayan durum ve davranışlarda bulunanlar;
d- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmayanlar ve ilgisiz kalanlar;
e- Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar;
f- Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler;
g- Dernek aidatlarını süresinde yatırmayanlardan, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde bildirilen borcunun tamamını ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.

2- Dernek üyeliğinden çıkarma kararı, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile olur.
3- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Madde 8: Üyelerin Hakları:

1- Üyeler eşit haklara sahiptirler.
2- Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
3- Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında yer alma hakkı vardır.
4- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; vekâleten oy kullanılamaz.
5- Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
6- Dernek üyeliğinden ayrılan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler. Dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Onursal üyeler ve fahri  üyeler genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komitelerinde görev alabilirler.

Madde 9: Üyelerin Yükümlülükleri 

1- Onursal üyeler ve fahri üyeler hariç, her üye, aidat ödemekle yükümlüdür.
2- Onursal ve fahri üyeler istemeleri halinde aidat ödeyebilirler.
3- Aidatlar ilgili olduğu ay içinde ödenir.
4- Üye isterse, içinde bulunulan yılın son ayına kadar olan aidatı peşin ya da bir seferde ödeyebilir.
5- Üyeler dernek amaçları doğrultusunda çalışmak, dernek organları tarafından alınan kararlara uymak, dernek organları tarafından verilen görevleri yapmak ve “Şube Müdürü” ve dernek üyeliğinin vakarına yakışır davranışlarda bulunmak zorundadırlar.

Madde 10: Dernek Organları ve Genel Hükümler

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Derneğin zorunlu organları şunlardır:

a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu

2- Gerek görüldüğünde, genel kurul tarafından zorunlu olmayan organlar kurulabilir.
3- Zorunlu olmayan organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı genel kurul tarafından belirlenir.
4- Zorunlu olmayan organlara, zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.
5- Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşmaz.
6- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri bağdaşmayan görevlerdir.
7- Dernek üyeleri zorunlu olmayan birden fazla organda görev alabilir.
8- Zorunlu olmayan organlarda Onursal ve fahri üyeler de görev alabilir. Ancak bu üyeler anılan organlarda unvanlı görevlerde bulunamaz.

Madde 11: Genel Kurul

1- Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
2- Genel Kurul, iki yılda bir Ekim ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde üyelerinin katılımı ile toplanır ve çalışmalarına başlar.

Madde 12- Genel Kurul Toplantısı ve Çağrı Yöntemi

1- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede, ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında duyurulmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
3- Toplantıya çağrıda, toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
4- İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
5- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
6- İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
7- Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
8- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13: Genel Kurul Toplantı İlkeleri

1- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
2- Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
3- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
4- Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
5- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin en az salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
6- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek üç kişilik divan kurulu oluşturulur.
7- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.
8- Dernek organlarına yapılan seçimler, aksi kararlaştırılmadıkça gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.
9- Seçimlerde çarşaf liste sistemi uygulanır.
10- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
11- Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
12- Divan kurulu oluşturulduktan sonra, ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da, gündeme alınması zorunludur.
13- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
14- Genel kurulda her üyenin her oylamada bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
15- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.
16- Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
17- Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Medeni Yasa’nın 75’incimaddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 14: Olağanüstü Genel Kurul

1- Dernek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca dernek genel kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

a- Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için Yönetim Kuruluna yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.
b- Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3 ) oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
c- Denetim Kurulunun, dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.
2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır.

Madde 15: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

1- Genel kurul, Derneğin en büyük karar organıdır.

2- Aşağıda yazılı konular yalnızca Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarını seçmek,

b- Dernek Tüzüğü değişikliğini görüşüp karara bağlamak,

c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,

d- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e- Organları denetlemek ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden almak,

f- Gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak, irtifak ve intifa hakkı tesis etmek veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek hakkı tesis etmek konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g- Amaçları doğrultusunda bir federasyona katılmak veya ayrılmaya karar vermek,

h- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak
katılmak yahut üyelikten ayrılmak,

i- Derneğin feshine ve mallarının nasıl dağıtılacağına ilişkin karar vermek,

j- Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

Madde 16: Yönetim Kurulu Oluşumu ve Çalışma ilkeleri

1- Yönetim Kurulu, 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.
2- Yönetim Kurulu başkan tarafından temsil edilir.
3- Yönetim Kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan üç yıldır.
4- Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.
5- Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile genel sekreter ve saymanın görevleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
6- Başkanlık, başkan yardımcılıkları genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, Yönetim Kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.
7- Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
8- Yönetim Kurulu, dernek yerleşim yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
9- Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, boşalan asıl üye yerine yedek üyeler arasından atama yapar.
10- Yönetim Kurulu üye sayısı, dokuzuncu fıkra uyarınca boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
11- Yönetim Kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurula karşı sorumludur.

Madde 17: Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

1- Derneğin yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yürütmek ve temsil etmek,
2- Başkan veya yetkilendireceği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar yapmak,
3- Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar almak,
4- Genel kurul tarafından oluşturulan zorunlu olmayan organlar veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda genel kurula sunmak,
5- Tüzük değişikliği tasarılarının, kesin hesap ve bilanço tasarılarının, genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerinin hazırlığını yapmak,
6- Yıllık ve dönemsel çalışma programı ile bütçe taslağını oluşturarak genel kurula sunmak,
7- Derneğin bütün defter ve kayıtlarını tutmak,
8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
9- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
10- Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmaları ve görüşlerinin duyurulmasına karar vermek,
11- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
12- Genel kurulda alınan kararları üyelere duyurmak,
13- Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda üstün çalışmaları bulunanlara ödüller vermek,
14- Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük 15- Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapmak,
16- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptayıp üyelere duyurmak,
17- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapmak ve gereğinde işlerine son vermek,
18- Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
19- Üye aidatlarını takip etmek ve toplamak,
20- Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak ve bunlarla işbirliği yapmak için Genel Kurula rapor sunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
21- Derneğin amaç ve çalışma konularında gerekli çalışma ve araştırmalar yapmak üzere kurul, komite, komisyon, alt komisyon veya benzeri adlarla çalışma grupları kurmak,
22- Yönetim Kurulu, başkanı veya üyelerinden birisini görevlendirmek suretiyle, Şube Müdürlerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak,
23- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Madde 18: Denetim Kurulu Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve İç Denetim Esası

1- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
2- Denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.
3- Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.
4- Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.
5- Denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden ilk sıradaki üye boşalan asil üyenin yerini alır.
6- Denetim kurulu yılda en az bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
7- Dernekte iç denetim esası geçerlidir.
8- Dernekte, genel kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 19: Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

1- Derneğin, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek,
2- Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetlemek ve denetim sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak,
3- Derneğin iç denetimini yapmak,
4- Yönetim Kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmak,
5- Hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, Yönetim Kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep etmek,
6- Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 20: Derneğin Gelirleri

1- Üyelik Aidatları,

a- Dernek, Giriş ödentisi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 20TL ödenti alır,
b- Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Ödentisi adı altında sürekli olarak 10TL aidat alır.
c- Dernek üyelik aidatı ile derneğe giriş ödentisini arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
d- Onursal ve fahri üyeler isterlerse aylık üyelik aidatı ödeyebilirler.

2- Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,
3- Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,
4- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5- Dernekçe kurulacak iktisadi işletme, sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,
6- Bağış ve yardımlar,
7- Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8- Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
9- Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,
10- Ulusal ve uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla yapılan proje ve ortak çalışmalardan sağlanacak gelirler,
11- Diğer gelirler.

Madde 21: Gelirlerin Toplanmasında Yöntem

1- Gelirler alındı belgesi ile toplanır.
2- Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
3- Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.
4- Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.
5- Gelirleri toplayacak kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
6- Kasada, Yönetim Kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.
7- Paraların, Yönetim Kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.
8- Yardım ve bağışların kabulü, Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.
9- Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.
10- Dernek Yönetim Kurulu gerekli görülen hallerde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından yasalar çerçevesinde kredi kullanabilir.
11- Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
12- Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 22: Derneğin Giderleri ve Harcama Yöntemi

1- Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.
2- Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Muhasip veya Genel Sekreter – Muhasip tarafından birlikte imzalanır.
3- Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
4- Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.
5- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.
6- Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.
7- Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 23: Kabul Edilemeyecek Yardımlar

1- Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.
2- Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.

 

Madde 24: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 25: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 26: Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Şube Müdürleri Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 27: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.